OKK 立形マシニングセンタ VM-53R

OKK 立形マシニングセンタ VM-53R

equipment01